Nieuws

1 december 2015 - Veelgestelde vragen omtrent komst opvanglocatie (AVO) bij recreatiepark Den Beerschen Bak.


Vragen en antwoorden over asielopvang Den Beerschen Bak in Westelbeers

 • Waarom komt er mogelijk een locatie voor asielopvang in onze gemeente?

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zoekt nieuwe opvanglocaties. Sinds deze zomer is er een
explosieve toename van het aantal vluchtelingen, vooral uit Syrië, dat in Nederland asiel aanvraagt. Het
COA heeft daardoor veel extra plaatsen nodig voor de opvang van vluchtelingen. Het COA heeft het
aanbod van Den Beerschen Bak bekeken en vindt deze locatie geschikt voor de opvang van maximaal
212 vluchtelingen voor maximaal twee jaar.

 • Waarom wil de gemeenteraad een asielopvanglocatie in Oirschot?

De gemeenteraad Oirschot wil zich actief inzetten om een bijdrage te leveren aan snelle en
menswaardige opvang van vluchtelingen in de gemeente, zeker na de dringende oproep van onze
regering. Er is sprake van een acute noodsituatie voor vluchtelingen waar elke gemeente in Nederland
een medeverantwoordelijkheid in heeft. Een werkgroep waarin alle fracties uit de gemeenteraad
vertegenwoordigd zijn, is op zoek gegaan naar geschikte opties in Oirschot voor de opvang van
vluchtelingen en heeft daarbij een oproep aan inwoners gedaan om ideeën en suggesties te melden.
Daarop heeft Den Beerschen Bak zich bij het COA gemeld.

 • Om wat voor opvanglocatie gaat het bij Den Beerschen Bak?

Op deze locatie kunnen maximaal 212 vluchtelingen worden opgevangen, voor maximaal 2 jaar. Het COA
heeft aangegeven dat deze locatie geschikt is als ‘aanvullende opvanglocatie (AVO), dat is een
opvanglocatie die valt onder een asielzoekerscentrum in de nabijheid. De gemeenteraad gaat hierover in
gesprek met de belanghebbenden en neemt op 24 november een besluit. Op www.oirschot.nl (Bestuur,
Gemeenteraad, Agenda, 24 november) is het raadsvoorstel te vinden.

 • Wat voor soort vluchtelingen komen hier?

Er is nog geen besluit genomen door de gemeenteraad, maar de gemeenteraad heeft een voorkeur voor
zogenaamde ‘vergunninghouders’ (voorheen statushouders genoemd). Dat zijn mensen met een
tijdelijke verblijfsvergunning die al wat langer in Nederland wonen, maar voor wie nog geen woonruimte
in een gemeente in Nederland beschikbaar is.

 • Hoe worden de omwonenden geïnformeerd?

De inwoners van Westelbeers en de bewoners van de Westelbeersedijk (tot het Oude Kerkje) hebben op
31 oktober allemaal een brief ontvangen. Verder heeft de burgemeester de directe omwonenden die
dag persoonlijk bezocht en heeft hij de buurgemeenten Hilvarenbeek en Bladel op de hoogte gebracht.
In week 46 zijn diverse gesprekken geweest met buurtverenigingen, buurtbeheer, direct omwonenden,
SKOBOS en recreatieondernemingen. In week 47 is er een inloopbijeenkomst voor de inwoners,
ondernemers en verenigingen van De Beerzen. Verder worden inwoners geïnformeerd via de website
(www.oirschot.nl/vluchtelingen) en Oirschots Weekjournaal.

 • Hoe kan ik inspraak krijgen?

Uiteraard kunnen de omwonenden en belanghebbenden met vragen, zorgen en reacties bij de gemeente
terecht. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken met belanghebbenden en de inloopdag. Ook is de raadsgriffier
per telefoon en per e-mail bereikbaar voor vragen. Tijdens de inloopdag kunnen mensen ook een reactie
indienen via een reactieformulier; deze formulieren – mits niet anoniem – gaan vóór de besluitvorming
naar de gemeenteraad.

 • Wanneer neemt de gemeenteraad hierover een besluit?

Op 24 november 2015 tijdens een gemeenteraadsvergadering.

 • Wanneer kunnen de eerste bewoners arriveren?

Als de gemeenteraad op 24 november besluit dat er een asielopvang bij Den Beerschen Bak komt, dan
krijgt het college het mandaat om de uitvoering te doen. Allereerst moeten de eigenaren van het park
een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning voor de opvang van vergunninghouders en
asielzoekers, en voor het plaatsen van een zendmast binnen de bestaande bebouwing. Deze ruimtelijke
procedures worden via de reguliere procedure en met bijbehorende reactietermijnen doorlopen. Dat
betekent dat het bungalowpark op zijn vroegst begin 2016 kan worden heringericht (‘sober, maar
rechtvaardig’), waarna de eerste bewoners kunnen arriveren.

 • Hoe is de veiligheid in en rondom de opvanglocatie geregeld?

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dat is niet alleen het geval
op een opvanglocatie, dat geldt ook op andere dicht bewoonde plaatsen. Het grote verschil is echter dat
er op een opvanglocatie tussen 8.00 en 22.00 uur gekwalificeerd opvangpersoneel aanwezig is en ’s
nachts een beheerder/BHV’er stand-by is. Het personeel is getraind in het opvangen van een diverse
doelgroep en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan.
Bewoners van een opvanglocatie ondertekenen de huisregels. Deze zijn gebaseerd op de
omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke
voorkeur of seksuele geaardheid wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de
huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal
sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van
opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure.
Voor zaken die de openbare orde raken, dus buiten de locatie zelf, wordt altijd de politie ingeschakeld.
Het COA organiseert ook regelmatig een omwonendenoverleg waarin naast omwonenden ook de
gemeente en de wijkagenten participeren.

 • Wat krijgen de mensen aan financiële middelen?

Asielzoekers en vergunninghouders krijgen van het COA een weekvergoeding voor eten, kleding en
andere persoonlijke uitgaven. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de gezinssamenstelling en
het inkomen van de bewoners. Een volwassene ontvangt bijvoorbeeld (in 2015) € 55,- per week.
Daarnaast kunnen ze eenmalige vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld keukenspullen en reiskosten.

 • Hoe komen de bewoners bij voorzieningen, zoals winkels?

Bewoners hebben een eigen leefbudget, waarmee ze zelf vervoer moeten betalen. Om naar de winkels
te komen, kunnen ze lopen, fietsen of gebruikmaken van openbaar vervoer. Het vervoer van kinderen
naar school wordt geregeld en gefinancierd door het COA, in samenwerking met de scholen.

 • Mogen asielzoekers en vergunninghouders werken?

Voor vergunninghouders gelden geen beperkingen voor betaald werk. Asielzoekers mogen onder
bepaalde voorwaarden 24 weken per jaar betaald werk verrichten. Het UWV moet daarvoor een
tewerkstellingsvergunning afgeven. Zo’n vergunning wordt verstrekt wanneer de asielaanvraag minstens
6 maanden in behandeling is. Eventuele inkomsten worden ingehouden op het leef- en kleedgeld.
Bewoners die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies maar bemiddelt niet.
Op en rond de opvanglocatie worden bewoners betrokken bij dagelijkse werkzaamheden. Ze krijgen
hiervoor een kleine vergoeding. Bewoners mogen ook buiten de opvanglocatie vrijwilligerswerk doen.

 • Hoe brengen de bewoners hun dag door?

· Asielzoekers en vergunninghouders voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud: ze doen
boodschappen, koken en maken hun woonruimte schoon. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse
gang van zaken op de locatie, zoals schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud.
· Bewoners krijgen begeleidingsgesprekken en educatieve programma’s zoals taallessen en ‘Kennis
van de Nederlandse Samenleving’.
· Bewoners kunnen op een opvanglocatie ook gebruikmaken van het open leercentrum. Dit is een
ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken
met leermiddelen en internet.
· Op iedere opvanglocatie worden, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, activiteiten
georganiseerd voor bewoners. Bewoners kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen.

 • Gaan de kinderen naar de Beerse scholen?

Alle kinderen in de leerplichtige leeftijd gaan naar school. Het verzorgen van onderwijs aan leerplichtige
kinderen en handhaving van de Leerplichtwet is een taak van de schoolbesturen en gemeente. De
gemeente overlegt met de onderwijsinstellingen over de wijze waarop deze kinderen het beste
onderwijs kunnen krijgen en over het vervoer. Het is nog niet bekend naar welke basisscholen de
kinderen zullen gaan, maar de voorkeur van schoolbestuur SKOBOS is om deze te spreiden over een
aantal basisscholen in de hele gemeente.

 • Wat wordt er op een opvanglocatie voor kinderen gedaan?

Kinderen zijn een doelgroep die specifieke aandacht verdient. Op iedere opvanglocatie organiseren
vrijwilligersorganisaties activiteiten voor kinderen. Het COA heeft samenwerkingsovereenkomsten met
bv Stichting De Vrolijkheid en Stichting Het Vergeten Kind. Op elke opvanglocatie zijn speeltoestellen en
een buitenruimte beschikbaar. Ook is er kinderopvang geregeld. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

 • Hoe is de gezondheidszorg geregeld?

De gezondheidszorg wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum. Dat is het eerste
aanspreekpunt voor medische zorg voor alle mensen in de opvang van het COA. Via de GC A Praktijklijn
kan een bewoner 24 uur per dag terecht met medische vragen.
De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers, met name gericht op
preventie, voorlichting en screening. De verplichte tbc-controle die alle asielzoekers bij hun aankomst
krijgen maakt hier deel van uit. Ook de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma voor
asielzoekerskinderen vormen een onderdeel van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers.

 • Kan ik bij asielzoekers/vergunninghouders op bezoek gaan?

Mensen kunnen op alle COA-locaties op bezoek gaan bij bewoners, van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen
wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat
omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie.

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen?

Wilt u vrijwilligerswerk doen op een opvanglocatie? Neem contact op met de betreffende
opvanglocatie. Voor vrijwilligerswerk kunt u zich ook melden bij Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis.
Zie verder ook: www.oirschot.nl/vluchtelingen